Kotka rasy EGIPSKI MAU
OSIRIS BAND CHIONE
RODOWÓD

kotka rasy Egipski mau z kociętami